Οδυσσέας Ελύτης

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Έκθεση Β΄ Λυκείου, Τεχνολογία


Αφόρμηση για τη διδασκαλία της θεματικής ενότητας "Τεχνολογία" (κείμενο Τεχνική και Εκπαίδευση)


Hy from giouliΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ορισμοί
Πολιτισμός είναι το σύνολο των τεχνολογικών και πνευματικών κατακτή­σεων του ανθρώπου καθώς και η παράλληλη ηθική εξέλιξη του.

Τεχνικός πολιτισμός: είναι το σύνολο των ενεργειών, με τις οποίες ο άνθρωπος κυ­ριαρχεί στη φύση, τη διαμορφώνει και την εκμεταλλεύεται, με αποτέλε­σμα την υλική πρόοδο.
Θετικά αποτελέσματα του τεχνολογικού πολιτισμού
1. Οικονομικές ωφέλειες
    Ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε και έθεσε στην υπηρεσία του τις φυσικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών του πό­ρων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.
    Βρέθηκαν καινούργιες πηγές ενέργειας.
    Με τη χρήση της μηχανής αυξήθηκε η παραγωγή των αγαθών κι έγιναν πιο προσιτά σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες.
    Αυξήθηκε ο αριθμός των επαγγελμάτων, βελτιώθηκε η οικονομία των ατόμων και των κρατών.

2. Πνευματικές ωφέλειες
    Αυξάνεται το ενδιαφέρον του ανθρώπου για την επιστήμη, διευρύνεται η επιστημονική έρευνα.
    Η γνώση γίνεται εύκολα κοινωνικό αγαθό, με την πρόσβαση σε τράπε­ζες δεδομένων, βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια, κινηματογράφο κλπ.
    Αποθηκεύονται πληροφορίες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δια­νέμονται στα τηλεοπτικά προγράμματα όλων των χωρών.
    Καταπολεμάται ο αναλφαβητισμός, ο άνθρωπος αποδεσμεύεται από τις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις, αναπτύσσει την κριτική σκέψη.
    Απελευθερώνεται πνευματικά ο άνθρωπος, γιατί τα γράμματα και οι τέ­χνες διαδίδονται σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα.
    Έχει καθημερινά ενημέρωση από και για όλο τον κόσμο (έντυ­πος και ηλεκτρονικός τύπος, διαδίκτυο κλπ).
3. Ψυχολογικές ωφέλειες
    Αυξήθηκε ο ελεύθερος χρόνος, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αναπαύ­εται και να ψυχαγωγείται περισσότερο.
    Ψυχαγωγούνται οι λαϊκές τάξεις (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογρά­φος κτλ).
4. Πολιτικές ωφέλειες
    Διευρύνθηκε και εδραιώθηκε η Δημοκρατία με:
•   τα ΜΜΕ (ενημέρωση, ανάπτυξη διαλόγου, έλεγχος της εξουσίας κλπ.)
       τη συμμετοχή όλο και πιο πλατιών μαζών στα βιομηχανικά αγαθά, στην παραγωγική και οικονομική διαδικασία.
5. Κοινωνικές ωφέλειες
     Βελτίωση της ποιότητας ζωής με την απόκτη­ση καταναλωτικών αγαθών.
    Περιορισμός της χειρωνακτικής εργασίας και του μυϊκού μόχθου, βελ­τίωση συνθηκών εργασίας.
    Διεύρυνση του ελευθέρου χρόνου, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή στην επίλυση γενικότερων κοινωνικών προβλημάτων.
6. Aνάπτυξη του πνεύματος της παγκοσμιοποίησης
    Ευκολότερη επικοινωνία των ανθρώπων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας (τηλέφωνα, Fax, διαδίκτυο κτλ).
    Οι εθνικές ιδιομορφίες συγκεράστηκαν και διαμορφώθηκε ο παγκό­σμιος οικουμενικός πολιτισμός και η παγκό­σμια κοινή γνώμη.
Αρνητικά αποτελέσματα του τεχνικού πολιτισμού
1. Στο περιβάλλον
     Οικολογικό πρόβλημα, λόγω της ανεξέλεγκτης και παράλογης εκμετάλ­λευσης της φύσης αλλά και της ρύπανσης της με κάθε είδους απόβλητα.
   Κίνδυνος μαζικού ολέθρου, λόγω της απέραντης δύναμης της πυρηνικής ενέργειας.
   Απομάκρυνση του ατόμου από τη φύση, με δυσάρεστες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική του υγεία.
2. Στο χώρο του πνεύματος
     Αύξηση των τεχνολογικών γνώσεων, χωρίς παράλληλη καλλιέργεια του εσωτερικού κόσμου (αποπνευματοποίηση του ανθρώπου).
   Ο πολυκερματισμός της γνώσης και η εξειδίκευση δεν αφήνουν περιθώ­ρια για ανθρωπιστική παιδεία και διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσω­πικότητας.
   Πνευματική αδράνεια και αποδυνάμωση της κρίσης, γιατί η μηχανή υπο­κατέστησε την ανθρώπινη σκέψη.
3. Διόγκωση του καταναλωτικού πνεύματος
     Η τεχνολογία αυξάνει τη μαζική παραγωγή προϊόντων και συνακόλουθα καλλιεργεί με τη διαφήμιση, κυρίως, την καλλιέργεια του υλιστικού πνεύματος.
4. Ψυχολογικές συνέπειες
    Αβεβαιότητα για το μέλλον, λόγω των ραγδαίων ρυθμών εξέλιξης και της αδυναμίας του ανθρώπου να τους παρακολουθήσει.
    Υπεροψία, που προκύπτει από την ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας.
    Άγχος, από την προσπάθεια για κάλυψη των αυξημένων πραγματικών αλλά και πλασματικών αναγκών.
    Απομόνωση, αδιαφορία, παθητικότητα
6. Αλλοτρίωση από την εργασία
    Το άτομο χάνει την αίσθηση της προσωπικής δημιουργίας και γίνεται εκτελεστής των εντολών της μηχανής, αλλοτριώνεται.
    Με την εκμηχάνιση της παραγωγής, η εργασία τυποποιείται και οδηγεί στην πλήξη και την ανία.
7. Στον κοινωνικό χώρο
    Ατροφία κοινωνικών σχέσεων και επικοινωνίας. Οι σχέσεις των ανθρώ­πων είναι επιφανειακές, μια και χαρακτηρίζονται από ωφελιμισμό και ατομικισμό, έλλειψη ανεκτικότητας και συνεργασίας.
    Η μηχανοποίηση προκάλεσε την αστυφιλία, με τα οδυνηρά φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (βία, εγκληματικότητα κτλ.).
    Ο σημερινός άνθρωπος δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις νέες συνθή­κες εργασίας.
8. Οικονομικές συνέπειες
    Ο άνθρωπος αντικαταστάθηκε από τη μηχανή στην παραγωγική διαδι­κασία, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας.
     Η τεχνολογία επέβαλε νέο τρόπο παραγωγής και κατ' επέκταση νέες οι­κονομικές σχέσεις:
       ο εργαζόμενος δεν είναι ο ιδιοκτήτης της μηχανής
       η αύξηση της παραγωγής δε συνεπάγεται και αύξηση της αμοιβής του εργαζόμενου
       διευρύνθηκε η οικονομική ανισότητα, αυξάνει ο πληθωρισμός και η υπερκατανάλωση.
     Οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες εξαρτώνται οικονομικά από τις βιο­μηχανικά αναπτυγμένες, γιατί αναγκάζονται να προβούν σε δανεισμό.
   Όταν ο όγκος της παραγωγής δεν απορροφάται, σημειώνονται οικονο­μικές κρίσεις με σοβαρές κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές ακόμη και ηθικές συνέπειες.
   Δημιουργήθηκαν κολοσσιαίες και παντοδύναμες επιχειρήσεις μονοπω­λιακού ή και ολιγοπωλιακού τύπου, με συνέπεια τη συνένωση κεφαλαί­ων που πλήττουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, ιδίως στα μικρά και οικο­νομικά αδύναμα κράτη.
9. Στον πολιτικό χώρο
     Τα ΜΜΕ:
       καλλιεργούν το φανατισμό, το μεσσιανισμό, προβάλλουν και, πολλές φορές, επιβάλλουν ηγέτες
       καταργούν τον ουσιαστικό διάλογο, την πεμπτουσία της Δημοκρα­τίας, και τον αντικαθιστούν με τους παράλληλους μονολόγους.
       αποπροσανατολίζουν το λαό από τα σημαντικά προβλήματα και εξυ­πηρετούν συμφέροντα και σκοπιμότητες.
     Η τεχνολογία στα χέρια των δυνατών γίνεται μέσο πίεσης και αυταρχι­σμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου